Vindturbiner

Kalvvatnan vindkraftverk


Fakta

Vindkraftverket var planerat med 72 vindkraftverk och en total installerad kapacitet på upp till 225 MW. Det planerade området uppgick till cirka 40 km2, uppdelat i tre delområden.


Ansvarsområde

Design och optimering av vägar och kraninstallationsplatser, budget för markarbeten inkl. Massuppskattning och visualisering av färdiga vindkraftverk


Avtalsform

FEED studie


Klient

Byggare


Projektvärde

NA


År

2013


Utförda tjänster


Personal med projekterfarenhet