Vannkraft

Torsnes Kraft


Fakta

Kraftstasjon var planlagt etablert i fjell med en horisontal adkomsttunnel med tverrsnitt ca. 35 m2, lengde ca 60 m og såle på ca kote 2. Fra stasjonen ut til Torsneselva etableres en egen avløpstunnel med lengde ca 70 m og såle på ca kote 2. Avløpstunnelen fører driftsvannet fra turbinen og tilbake i oppstrøms kraftstasjonen drives en ca 900 m lang tunnel med tverrsnitt ca 20 m2 og helning ca 1:7.

Mellom inntaksområdet og tunnelen bores det et ca. 500 m langt og skrått hull med diameter ca 1,2 m. Slukeevnen i kraftverket blir om lag 3,1 m3/s og turbineffekt ca 7,4 MW. Inntak på kote 292 og stasjon på kote 4 gir brutto fallhøyde på 288 m. Produksjonen er beregnet til ca 30 GWh/år.


Ansvarsområde

Risikostyring, Innkjøpsledelse, prosjektering, byggeledelse, prosjekteringsledelse og anbudsledelse


Kontraktsform

Utførelsesentreprise


Oppdragsgiver

Entreprenør


Prosjektverdi

kr 45 000 000


Byggeår

2013


Utførte tjenester


Personell med erfaring på prosjektet