Norsk

Energy-consult.no bruker blant annet Google Analytics og har innebygd innhold fra andre nettsider. Les mer under om hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn.

Analyse

Vi samler inn informasjon om bruk av nettstedet for å forbedre brukervennligheten, avgjøre hvilket innhold brukere oppfatter som informasjon, og i markedsføringsøyemed for å gi relevant informasjon til brukere ut i fra deres interesser. Eksempler på det vi måler er: Hvor mye tid folk bruker på de ulike sidene, hvilke nettsteder de kom fra, om de kommer inn på siden med en mobiltelefon eller en datamaskin og hvilke sider de har vært inne på. Disse opplysningene behandles som en bolk, og vi kan ikke spore dem tilbake til en enkelt bruker.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er tekstfiler som plasseres på datamaskinen eller telefonen din når du laster inn nettstedet. Ingen av våre informasjonskapsler kan identifisere deg som person, men noen av dem kan plassere deg i en målgruppe for reklame, basert på tidligere bruk. Disse informasjonskapslene brukes på energy-consult.no og undersider.– Google Analytics plasserer en informasjonskapsel på siden din som viser at du har besøkt siden. Denne brukes til analyseformål og slettes etter maksimalt 540 dager.– Facebook plasserer en informasjonskapsel på siden din som viser at du har besøkt siden. Denne brukes i markedsføringsøyemed og slettes etter 180 dager.Personopplysninger som utleveres til Facebook og Google er anonymisert, og enkeltbrukere kan ikke identifiseres.

Innebygd innhold fra andre nettsteder:

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Google Web Fonts

For å få et mer uniformt utseende på fonter, bruker denne siden web fonter levert av Google. Når du åpner en side, vil nettleseren laste de nødvendige fontene som krever til din nettleser cache for å vise tekst og fonter på en riktig måte. Det er for denne hensikten nettleseren henviser til Google. Som oppretter en direkte forbindelse med Google sine servere. Google blir da klar over at vår webside ble besøkt via din IP adresse. Bruken av Google Web fonts er gjort i interesse for en mer uniform og attraktive presentasjon av vår plugin.

Dette konstituerer en berettig interesse i medhold til Art. 6 (1) (f) DSGVO. Hvis din nettleser ikke støtter web fonts, blir en standard font brukt i stedet for.

Mer informasjon om håndtering av brukerdata finner man på https://developers.google.com/fonts/faq og under Google’s privacy policy på https://www.google.com/policies/privacy/.

Kontaktskjema

Dersom kontaktskjema på nettsiden blir benyttet så lagres informasjonen.

English

Energy-consult.no uses Google Analytics and has built-in content from other websites. Read more below about what personal information we collect and why we collect it.

Analysis

We collect information about the use of the website to improve usability, determine what content users perceive as information, and for marketing purposes to provide relevant information to users based on their interests. Examples of what we measure are as follows. How much time people spend on the various pages, which websites they came from, whether they enter the page with a mobile phone or a computer, and which pages they have visited. This information is treated as a batch and we can not trace it back to a single user.

Cookies

Cookies are text files that are placed on your computer or phone when you load the website. None of our cookies can identify you as an individual, but some of them may place you in a target audience for advertising, based on previous use. These cookies are used on energy-consult.no and subpages. - Google Analytics places a cookie on your page that shows that you have visited the page. This is used for analysis purposes and is deleted after a maximum of 540 days. - Facebook places a cookie on your page that shows that you have visited the page. This is used for marketing purposes and is deleted after 180 days. Personal information provided to Facebook and Google is anonymized and individual users cannot be identified.

Embedded content from other sites:

Articles on this page may include embedded content (eg videos, images, articles, etc.). Embedded content from other sites behaves in exactly the same way as if the visitor had visited the site from which the embedded content comes. These sites may collect information about you, use cookies, embed third-party tracking systems and monitor what you do via this embedded content. This also includes tracking your actions via the built-in content if you have an account and are logged in to the site.

Google Web Fonts

For a more uniform appearance of fonts, this site uses web fonts provided by Google. When you open a page, the browser will load the necessary fonts that require your browser cache to display text and fonts correctly. It is for this purpose the browser refers to Google. Which establishes a direct connection with Google's servers. Google then becomes aware that our website was visited via your IP address. The use of Google Web fonts is made in the interest of a more uniform and attractive presentation of our plugin.

This constitutes a legitimate interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO. If your browser does not support web fonts, a default font will be used instead. More information about user data management can be found at https://developers.google.com/fonts/faq and under Google's privacy policy at https://www.google.com/policies/privacy/.

Contact form

If the contact form on the website is used, the information is stored.